Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

27.dubna 2020 » MS Dobrovského | zpět

Mimořádná opatření

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy - 3tn6f5d (každá škola má svou datovou schránku)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: pouze ve výjimečných případech po telefonické domluvě s ředitelkou školy
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doklady k zápisu:

 • 1.Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • 2. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • 3. Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (zde)
 • 4. Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. - prohlásí, že je dítě řádně očkované (zde), a
  2. - doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!


Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Chcete sdílet tento článek?

Dnešní jídelníček

Jídelníček není zatím vyplněn

Důležitá upozornění