Nařízení č. 5/2020

17.března 2020 » MS Dobrovského | zpět
Statutární město Brno
Nařízení č. 5/2020,
o přijetí krizového opatření
Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16. 3. 2020 vydat dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 ze dne 12. 3. 2020, tj. vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a v návaznosti na ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Na území statutárního města Brna se po dobu vyhlášení nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů zakazuje s účinností od 16. 3. 2020:
a) osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi,
b) osobní přítomnost dětí v dětských skupinách zřízených podle zákona č. 247/2014Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.
Článek 2
Toto nařízení se nevztahuje na školy a školská zařízení určená hejtmanem Jihomoravského kraje v souladu s usnesením vlády České republiky č. 219 ze dne 15. 3. 2020, jako zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení
Článek 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 16. 3. 2020.
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna
Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

 

Chcete sdílet tento článek?

Dnešní jídelníček

Jídelníček není zatím vyplněn

Důležitá upozornění