Jídelna

Informace o školní jídelně a stravování na školní rok 2015/2016

 

Věkové kategorie a ceny stravování:

Děti 3-6 let

Přesnídávka

7 Kč

Děti 7 let

Přesnídávka

8 Kč

 

Oběd

22 Kč

 

Oběd

24 Kč

 

Svačina

7 Kč

 

Svačina

7 Kč

Celkem

 

36 Kč

Celkem

 

39 Kč

 

Obědy jsou dotované, uvedené ceny se týkají pouze nákladů na potraviny, nejsou v nich zohledněny osobní a věcné náklady, které tvoří nedílnou součást plné ceny oběda.

Nárok na stravu má dítě pouze 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud zákonný zástupce své dítě řádně neodhlásí, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy  (tj. včetně osobních – 53 Kč/oběd a věcných nákladů – 13 Kč/oběd). Plná cena stravného pak činí u dětí 3–6let 102 Kč a u dětí 7letých 105 Kč.

Podle toho, jakého věku dítě ve školním roce dovrší, v té kategorii je od září vedeno a platí výše uvedenou cenu za stravu (školní rok se počítá od 1. 9. do 31.8.  včetně).

Druhy plateb:

  • jednorázovým bankovním příkazem k úhradě
  • trvalým příkazem k úhradě


ÚHRADY SE PROVÁDÍ POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!


Platby jsou prováděny na měsíc dopředu. To znamená, že do 15. 9. je provedena platba na měsíc září a do 25. 9. na měsíc říjen, do 15. 10. na měsíc listopad atd….

Vždy je nutné uvádět jméno dítěte do spojovacích údajů a variabilní symbol platby. Předpis plateb je stále stejný, případné přeplatky se vrací 2x ročně.

Č. účtu MŠ: 19-5152090247/0100

Variabilní  symbol je stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

Předpis plateb:

  • Stravné děti 3-6 let    790,– Kč
  • Stravné děti   7 let     850,– Kč

 

Odhlášky:

Odhlášku je třeba provést den dopředu (do sešitu u vchodu do MŠ) do 11. hod. Možné je také odhlašovat telefonicky na tel. 549 257 902 nebo sms zprávou na mobilní telefon 727 856 674, nejpozději však taktéž den předem do 11. hod. Pozdější odhlášky nemohou být akceptovány, jelikož zboží objednáváme den předem.

 

Výdej obědů do vlastních čistých jídlonosičů:   11:45 - 12:00 hodin

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Jídelníčky jsou dostupné na tomto odkazu http://msdobrovskeho.cz/srcdata/jidelnicky/2017@1.pdf (mění se rok a číslo týdne)

Pondělní jídelníček

Jídelníček na příští týden není zatím vyplněn

Důležitá upozornění